Apache

AWS-CloudFront

AWS-CloudTrail

AWS-CloudWatch

AWS-EC2

AWS – ELB

AWS – Lambda

AWS-Redshift

AWS-RDS

AWS-S3